FORUM-ZAKLJUČCI I PREPORUKE

F O R U M
„Održivost RHP /Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja izbjeglica i interno
raseljenih lica- doprinos CARE projekta: postignuća i izazovi – iskustvo Crne Gore“
(28.oktobar 2020)
ZAKLJUČCI I PREPORUKE

 • Projekat „POMOĆ“ – Doprinos pristupu izbjeglica i raseljenih lica pravima i mogućnostima zapošljavanja“ u Crnoj Gori je ostvario sve planirane aktivnosti, mada u neznatno smanjenom obimu u odnosu na originalni projekat. Mada još uvek nedostaje verifikacija da će se u punoj meri ostavriti rezultati projekta i kroz njih postići veća održivost RHP/ Regionalnog stambenog programa u Crnoj Gori, očekuje se da će oni biti dostupni u prvoj polovini 2021 godine, kada će korisnici CARE projekta, prema izjavi predstavnice Ministarstva rada i socijalnog staranja, dobiti montažne kuće na korišćenje, obzirom da da su rešena pravna pitanja koja su kočila realizaciju izgradjnje kuća.
 • Istaknuto je da je potrebno nastaviti sa monitoringom krajnjih korisnika i nakon isteka “POMOĆ” projekta kako bi se ustanovio impakt koji je napravljen u delu kvaliteta života korisnika, ali i dalje poduprli vulnerabilni korisnici, koji za tim imaju veliku potrebu. Takodje je naglašena potreba da se ustale prakse periodičnog prikuplja podataka o socio ekonomskom statusu izbegličke populacije kao o problemima s kojima se susreću.
 • Preporuka za RHP program usmerena je prema potrebi da nosioci aktivnosti u Crnoj Gori izbegavaju “getoiaciju” korisnika u izolovane zajednice. Veće učešće korisnika u planiranju I realiayiji prohrama je takodje istaknuto kao oblast za potencijalno unapredjenje.
 • Prema mišljenu učesnika Foruma, potebno je povećati stratešku podršku pitanjima i problemima korisnika Regionalnog stambenog programa na nivou vlade, zakonodavne vlasti i opštinskih vlasti u cilju veće efikasnosti I poboljšanja njihovog položaja. S tim u vezi, istaknuta je potreba snažnije I efikasnije horizontalne koordinacija unutar državnog sistema vlasti i upravljanja (na nivou ministarstava i pratečih struktura ) kako bi se efikasnije i vremenski sinhronizovano rešavali problemi najranjivijih skupina izbeglica, raseljenih lica i povratnika.
 • Učesnici Foruma su naglasili da je u Crnoj Gori još uvek evidentan težak položoj izvesnog broja izbeglica, povratnika i raseljenih, posebno onih lociranih na severu zemlje, uglavnom u seoskim područjima. Posebno je skrenuta pažnju na Berane I veliki broj porodica bez pravnog statusa, a u u stanju potreba širokog spectra, uključujuči stanovanje. Identifikuju se veliki problemi unutar Romske popoulacije, čiji problem su višeslojni (neregulisan pravni status,stambeni, ekonomski, socijalni, zdravstveni, obrazovni položaj…) i zahtevaju mnogo intenzivniji angažman zajednice. Pokazalo se da su još uvek potrebe izbeglica, povratnika I raseljenih lica mnogo veće i složenije nego što su mogućnosti intervencije kroz postojeće aktivne projekte.
 • Govoreći o aspektima održivosti RHP programa u Crnoj Gori i doprinosu “POMOĆ” projekta, istaknuto je da još uvek postoje brojni izazovi sa kojima se RHP suočava. Svi učesnici Foruma se slažu u oceni da je potrebna snažna i puna koordinacija nosilaca RHP aktivnosti sa drugom pratećim programima I projektima koji teže da podupru punu integraciju izbelica, povratnika I raseljnenih lica u lokalnu sredinu. Istaknuto je da je veliki probem je obezbediti stambeno rešenje /izgradirti kuće i stanove i u njih useliti porodice, ali još je veći izazov puna integracija ljudi – njihov povoljniji ekonomski, socijalni status.
 • U kontekstu održivosti stambenog programa, posebno je istaknuta potreba da se u Crnoj Gori razreši pitanje održavanja objekata socijalnog stanovanja –zakonodavni okvir. Postojeća regulative obavezuje stanare/korisnike da adekvatno održavaju stambene jedinice, mada većina porodica to nije u stanju, primarno zbog vrlo nepovoljnog socio-ekonomskog statusa.
 • Preporuka Foruma je i rad na dodatnom razvoju ljudskih i materijalnih kapaciteta unutar javnih ustanova (ministarstava, opština, centara za socijalni rad), ali i unutar nevladinog sektora. Za aktivnosti u nadležnosti lokalnih samouprava, dobro bi bilo na nivou države razviti mehanizme za premošćavanje razlika u resursima lokalnih zajednica, a posebno podržati one zajednice gdje nedostaju finansijska sredstva (Sever Crne Gore), kako bi se obezbijedio kvalitetniji sistem podrške za krajnje korisnike.
 • Preporučuje se da se proširiti spektar aktivnosti koje se odnose na socijalnu tranziciju i jačanje kapaciteta krajnjih korisnika za socijalnu inkluziju – ovo se posebno odnosi na lokalne samouprave da pokreću akcije u kojima bi krajnji korisnici mogli učestvovati, te tako koristiti mašine koje su im obezbijeđene. Npr. ukoliko se na zemljištu koje pripada Opštini realizuje neka aktivnost (krčenje šuma, košenje i sl.) razmotriti i angažovanje krajnjih korisnika

Na generalnom nivou, u odnosu na RHP program I prateće projekte, preporučuje se veće uključivanje predstavnike lokalnih organa vlasti, kao i krajnjih korisnika u donošenje odluka o aktivnostima i programima koji su im namijenjeni, i posebno kreirati mehanizme za aktivnu participaciju žena i djece iz ove populacije; Razvijati servise psiho-socijalne podrške pojedincima jer podaci sa terena ukazuju na potrebe te vrste (porodična disfunkcija, invalitditet, nasilje u porodici, problem prilagodjavanja I sl.)

 • U delu samorganizovanja i osnažiavnja korisnika, preporučuje se više pažnje na razvoj lokalnih inicijativa u smislu pravljenja mreže saradnje između krajnjih korisnika, u smislu da se krajnji korisnici udružuju i pomažu jedni drugima, razmenjuju znanja I resurse.
 • Pohvaljena je praksaprojekta “POMOĆ” u Crnoj Gori da koristi iskustva svih relevantnih aktera, uključujući druge orgnizacije civilnog društva koje duži niz godina godina rade na pitanjama od značaja za izbeglica i raseljena lica. (primer CRS-a, HELP-a, Pravnog centra..)
 • Prema izjavama učesnika foruma iz državnih institucija, projekata “POMOĆ” je “otvorio mnoga nova pitanja i aspekte od značaja za dugoročno I održivo rešenje položaja izbeglica I raseljenih lica kojih odgovorni akteri nisu bili svesni u punoj meri. Istovremeno istaknuta je veoma dobra saradnja izmedju predstavnika “POMOĆ” projektnog tima iMinistarstva rada i socijalnog staranja- vodećeg državnog tela zaduženog za RHP program u Crnoj Gori, kao I sa relevantnim medjunarodnim organizacijama I loklanom vlašću. Takva saradnja ciivilnog I javnog sektora je prepoznata kao dobra praksa koju treba nastaviti I intenzivirati.
 • Učesnici foruma su se složili da potreba za intervencijama poput “POMOĆ” projekta postoji i dalje, da su postojeće naučene lekcije brojne I korisne treba da budu pretočene u nove slične projekte i podržane od strane EU. RHP aktivnosti treba intenzivirati i još čvršče povezivati potpornim projektima civilnog društva koji će jačati elemente održivosti RHPa I pune integracije korisnika.