F O R U M : Održivost RHP /Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja izbjeglica i interno raseljenih lica- doprinos CARE projekta: Postignuća i izazovi – iskustvo Bosne i Hercegovine“

PROJEKAT KORISTAN I TREBA GA NASTAVITI
( On line Forum, 30. Novembar  2020)

Forum Igmanske icijative posvećen doprinosu projekta POMOĆ u Bosni i Hercegovini, održan je 30. oktobra 2020. godine. Pored predstavnika Igmanske inicijative, u radu forma su učestvovali predstavnici nadležnih državnih organa, zatim UNHCR i OSCE, lokalnih samouprava iz Prijedora, Tuzle i Brčko Distrikta, kao i dve organizacije koje su implementirale projekat – UZOPI i Hajde.

Prema oceni učesnika foruma, projekat POMOĆ u Bosni i Hercegovini je ostvaren uz punu koordinaciju svih svih učesnika u njegovoj realizaciji i zahvaljujući tome dao je veoma dobre rezultate i ojačao međusobno poverenje, što je dobra osnova za buduće zajedničko delovanje. U tom smeru, uloga civilnih organizacija uključenih u u realizaciju projekta je posebno pohvaljena, pri čemu su istaknuti visoka posvećenost temi izbeglištva, profesionalizam, iskustvo i veštine građenja odnosa sa javnim institucijama. U tom smislu istaknuta je potreba dalje podrške radu ovakvih organizacija u budućnosti. Projekat se prema mišljenju učesnika može smatrati primerom kako se sa malom intervencijom može mnogo uraditi.

Na Forumu je je posebno istaknuta dodatna vrednost projekta POMOĆ koja je postignuta u Prijedoru, gde je lokalna vlast prihvatila obavezu da istovetno opremi dodatnih 17 stanova (pored 15 koji su opremljeni kroz ovaj projekat) kako bi svi budući stanari imali jednake uslove. Učesnici foruma su istakli da je ovim projektom zapravo pilotirana praksa da se stanovi delimično opreme i tako kreiraju bolji uslovi za kvalitetno stanovanje i bolju održivost RHP intervencije. Zaključeno je da je to primer dobre prakse koju bi trebalo implementirati i ubuduće.

Opšti stav učesnika foruma je bio da bi ovaj projekat trebalo nastaviti posebno zbog značaja socijalnog integrisanja i ekonomskog osnaživanja i smanjenja siromaštva kod jednog značajnog broja povratnika. U tom kontekstu je naglašeno da je potrebno dalje raditi na edukativnim aktivnostima kako bi se povratnici ojačali, uputili na saradnju i udruživanje i nastupaju na organizovan način.

Diskusija na forumu je zaključena stavom da su Brčko, Prijedor i Tuzla svetli primeri kako može funkcionisati saradnja između vladinog i nevladinog sektora u kojem vladin sektor preuzima političku odgovornost, a nevladin angažuje sve svoje resurse kako bi se određena socijalna pitanja uspešnije rešavala.

ZAKLJUČCI I PREPORUKE

  • Prema oceni učesnika/ca Foruma, realizacija projekta „POMOĆ“ – Doprinos pristupu izbjeglica i raseljenih lica pravima i mogućnostima zapošljavanja“je u Bosni i Hercegoviniostvarena u punoj koordinaciji i konstruktivnoj i kontinuiranoj saradnji nosioca projekta (Centra za regionalizam Novi Sad), Partnera (Foruma građana Tuzla), lokalnih udrženja građana koji su sprovodile podprojekte (Unije za održivi povratak izbeglica i udruženja HAJDE) i brojnih institucija vlasti sa državnog, kantonalnog i lokalnog nivoa. Uz njih, učešće međunarodnih organizacija i tela (OSCE i UNHCR) je takođe prepoznato kao značajno u okviru mandata koji izvršavaju u odnosu na Regionalni program stambenog zbrinjavanja izbeglica i raseljenih lica (RHP).
  • Kontinuirana saradnja između različitih nivoa BH nosioca vlasti i javnih ovlašćenja među sobom ali i sa civilnim sektorom je istaknuta kao posebno dragoceno iskustvo stečeno tokom realizacije „Pomoć“ projekta, a koje je ojačalo međusobno poverenje i kreiralo snažnije osnovu za buduće zajedničko delovanje. U tom smeru, uloga civilnih organizacija uključenih u u realizaciju projekta je posebno pohvaljena, pri čemu je istaknuto sledeće: visoka posvećenost temi izbeglištva, profesionalizam, iskustvo i veštine građena odnosa sa javnim institucijama. Istaknuta je potreba dalje podrške radu ovakvih organizacija u budućnosti.
  • Na Forumu je pohvaljena praksa celovitim upravljanjem „Pomoć“ projektom i posebno istaknut princip da se što više raspoloživih sredstava usmeri na direktnu pomoć korisnicima. Projekat se prema mišljenju učesnika može smatrati primerom kako se sa malom intervencijom može mnogo uraditi.

Koordinacija, saradnja i podrška koju je centralni projekti tim pružao partnerima i organizacijama koje su implementirale lokalne projekte je ocenjena kao veoma dobra.

  • U osvrtu na regionalnu dimenziji „Pomoć“ projekta koji se paralelno implementirao u četiri zemlje, naglašena je važnost tog pristupa – regionalne saradnje, razmene informacija i zajedničkih napor relevantnih aktere iz pojedinačnih država da zajednički rade na rešavanju zajedničkih pitanja povratnika. Poverenje koje se gradi, prema mišljenju učesnika, doprinosi međusobnom pomirenju prema kojem se teži.
  • Što se tiče projektnih rezultata u BiH, ocenjeno je da su oni ispunjeni kod većine aktivnosti koje su predviđene projektom. Izazovi koji su pratili implementaciju „Pomoć“ projekta u BiH u prvom redu ticali su se zastoja u dinamici završavanja stambenih objekata (Prijedor i Tuzla) i dobijanje upotrebnih dozvola kako bi se korisnici stanova mogli useliti u njih. Njihovi stanovi su opremljeni, kako je i projektom planirano, a prema informacijama koje su dobijene na Forumu, useljenje se očekuje do kraja 2020. Ostale aktivnosti vezane za integraciju povratnika u lokalne sredine su modifikovane u skladu sa objektivnim okolnostima. Pored kašnjenja useljenja i COVID19 pandemija je prouzrokovala potrebu da se fleksibilnije pristupi realizaciji projekta.
  • Na Forumu je sa ponosom istaknuta dodatna vrednost „Pomoć“ projekta koja je postignuta u Prijedoru, gde je lokalna vlast prihvatila obavezu da istovetno opremi dodatnih 17 stanova (pored 15 koji su opremljeni kroz „Pomoć“ projekat) kako bi svi budući stanari imali jednake uslove.

S druge strane, učesnici Foruma su istakli značaj istraživanja koje se u okviru Projekta obavilo i rezultiralo bazom podataka o celovitom statusu i potrebama izbegličkih/povratničkih porodica, kao i veliku upotrebnu vrednost koju će imati ubuduće pri planiranju novih intervencija i programa. Tu je posebno istaknut značaj ove aktivnosti jer je obavljena u direktnom kontaktu sa korisnicima čije reakcije su bile vrlo pozitivne i stekao se utisak povećanog poverenja u nameru da im se adekvatno pomogne.

  • U celini, koncept intervencije projekta „Pomoć“ u BiH je ocenjen kao dobar i racionalan, usmeren ka povećanju šansi za RHP održivost. Istaknuta je potreba da se ovakve intervencije/projekti nastave i održe i nadalje, posebno zbog značaja socijalnog integrisanja i ekonomskog osnaživanja i smanjenja siromaštva kod jednog značajnog broja povratnika. U tom kontekstu je naglašeno da je potrebno dalje raditi na edukativnim aktivnostima kako bi se povratnici ojačali, uputili na saradnju i udruživanje i nastupaju na organizovan način.

Učesnici foruma ističu da je ovim projektom zapravo pilotirana praksa da se stanovi delimično opreme i tako kreiraju bolji uslovi za kvalitetno stanovanje i bolju održivost RHP intervencije. Zaključeno je da je to primer dobre prakse koju bi trebalo implementirati i ubuduće.

  • Prema mišljenu učesnika Foruma, za punu održivost RHP programa potrebno je posebnu pažnju usmeriti ka starijim, siromašnim i socijalno ranjivim korisničkim porodicama, koje teško mogu obezbediti plaćanje stanarine. Postojeći pravni okvir je u tom smislu pozitivan i daje mogućnost subvencioniranja troškova socijalnog stanovanja, ali ga moraju pratiti odgovarajuće odluke na nivou lokalnih vlasti.
  • Diskusija na forumu je zaključena stavom da su Brčko, Prijedor i Tuzla svetli primeri kako može funkcionisati saradnja između vladinog i nevladinog sektora u kojem vladin sektor preuzima političku odgovornost, a nevladin angažuje sve svoje resurse kako bi se određena socijalna pitanja uspešnije rešavala.