SASTANAK U NOVOM SADU – 13. avgust 2019. godine

U sklopu projekta “Bolja društveno-ekonomska integracija RHP povratnika u lokalnim zajednicama u BiH” koji je finansiran od strane Europske unije uz podršku Centra za regionalizam iz Novog Sada i Foruma građana Tuzle u okviru regionalne akcije “POMOĆ – Doprinos pristupu izbjeglicama i interno raseljenim licima i mogućnosti zapošljavanja (CARE) održana je edukacija anketara u Novom Sadu.

Za provedbu anketiranja 79 porodica u Beogradu i Novom Sadu, odabrani su anketari Udruženja “Know-How” iz Novog Sada: Goran Ostojić. Aleksandar Ostojić, Gorica Njegovanović i Jasna Stanišić.
Edukacija je sačinjena od teorijskog (ciljevi, metodologija istraživanja) i praktičnog dijela (forma i sadržina anketnog upitnika i Excel tabele za unos prikupljenih podataka).

Anketari imaju zadatak da do kraja mjeseca avgusta 2019. godine obiđu 79 porodica i dostave Excel tabele sa unesenim podacima.

Također, anketarima su predate brošure/informativni materijali za izbjeglica koje će im biti podijeljene tokom anketiranja. Brošura predstavlja svojevrsni informator za pomoć integraciji potencijalnih povratnika u lokalnim zajednicama u BiH kroz obezbjeđivanje informacija o pristupu besplatnoj pravnoj pomoći, pravu na obrazovanje, zapošljavanju, socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti i dr.