BOLJI ŽIVOTNI USLOVI I PRISTUP PRAVIMA RASELJENIH OSOBA U LOKALNIM ZAJEDNICAMA U BIH

Projekat se implementira u Prijedoru i Brčko Distriktu.

Svrha projekta: UZOPI u BiH, u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH će kroz implementaciju ovog projekta doprineti implementaciji Revidirane strategije za implementaciju Aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma, te smanjenju siromaštva kroz unapređenje kvalitete života ugroženih domaćinstava u BiH, tačnije, kroz socio-ekonomsku integraciju i smanjenje siromaštva među interno raseljenim osobama, kroz nabavku  distribuciju i podelu stambenih setova koji se sastoje od: veš mašine, frižidera, kuhinjskih elemenata i ormara, a sve u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice.

Planirane aktivnosti ovog projekta su:

Aktivnost 1 – Rad u bliskoj saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine na izboru raseljenih lica za stambene objekte

Aktivnost 2 – Sprovođenje tenderske procedure za nabavku 23 stambenih kompleta

Aktivnost 3 – Isporuka i distribucija kompleta dobavljača ugovornih dobavljača na adresama IDP-a (23 odabranih korisnika)

Aktivnost 4 – Isporuka 23 stambenih kompleta, potpisivanje primopredajne dokumentacije i monitoring

Aktivnost 5 – Održavanje info sesija za interno raseljena lica o pristupu socio-ekonomskim pravima preko lokalnih OCD

Aktivnost 6 – Uključivanje organizacija civilnog društva u mobilizaciju lokalne zajednice u cilju podrške socioekonomskoj integraciji i pristupu pravima interno raseljenih lica

Aktivnost 7 – Komunikacija sa javnošću i medijima

Aktivnost 8 – Organizacija završnog događaja i širenje rezultata projekta i dobre prakse