Glamoc, 10. oktobar, 2019.

Unija za održivi povratak i integracije u BiH u sklopu projekta “Bolja društveno-ekonomska integracija RHP povratnika u lokalnim zajednicama u BiH”, organizovala je sastanak u Glamoču. Projekat je finansiran od strane Europske unije uz podršku Centra za regionalizam iz Novog Sada i Foruma građana Tuzle u okviru regionalne akcije “POMOĆ – Doprinos pristupu izbjeglicama i interno raseljenim licima i mogućnosti zapošljavanja (CARE).

Sastanku su prisustvovali predstavnici Općine Glamoč, Centra za socijalni rad Glamoč, lokalnih NVO, mjesnih zajednica, te predstavnici Foruma građana Tuzle.
Predstavnici UZOPI u BiH su predstavili aktivnosti i rezultate anketiranja izbjeglica koje žive u Srbiji a koje su se odlučile vratiti Glamoč.

Iz lokalne uprave su naglasili da veliki problem povratnika predstavlja neriješeno zdravstveno osiguranje.

Predstavnici nevladinog sektora su predložili da se pažnja treba usmjeriti na realizaciju projekata koji uključuju plansku prouzvodnju i otkup proizvoda povratnika.

Iseljavanje građana sa područja ove opštine je osjetno i samim tim je nedostatak radno sposobnog stanovništva.
Praksa je pokazala da veći dio povratnila uđe u obnovljene kuće, ali nakon toga iste napuštaju. Postoje potrebe za poljoprivrednom mehanizacijom kako bi se poboljšao lanac proizvodnje i otkupa poljoprivrednih proizvoda. Treba koristiti pozitivne prakse drugih lokalnih zajednica i na taj način ohrabriti, kako potencijalne povratnike, tako i one ljude koji su se ranije vratili u Glamoč.

O strane svih prisutnih na sastanku data je podrška povratku građana koji žive u Srbiji i i na raspolaganju su da im olakšaju integraciju u lokalnoj zajednici.