Mostar, 15. oktobar, 2019.

U sklopu organizovanja sastanaka u okviru projekta “Bolja društveno-ekonomska integracija RHP povratnika u lokalnim zajednicama u BiH”, Unija za održivi povratak i integracije u BiH organizovala je sastanak i u Mostaru, i time je završen ciklus posjeta lokalnim zajednicama u BiH.

Projekat je finansiran od strane Europske unije uz podršku Centra za regionalizam iz Novog Sada i Foruma građana Tuzle u okviru regionalne akcije “POMOĆ – Doprinos pristupu izbjeglicama i interno raseljenim licima i mogućnosti zapošljavanja (CARE).

Sastanku su prisustvovali predstavnici Gradske uprave Mostar, Uprava za prognanike i izbjeglice HNK/HNŽ, Centra za socijalni rad Mostar, lokalnih NVO, mjesnih zajednica, te predstavnici Centra za regionalizam Novi Sad i Foruma građana Tuzle.
Predstavnici UZOPI u BiH su predstavili aktivnosti i rezultate anketiranja izbjeglica koje žive u Srbiji a koje su se odlučile vratiti u Mostar.

Predstavnici NVO su naglasili da je veoma bitno nakon povratka izbjeglica, istima obezbjediti ekonomsku održivost.
Predstavnici Gradske uprave su naveli da je potrebno staviti I fokus na raseljena lica koja već duži niz godina žive u Mostaru, u alternativnim smještajima ili kao podstanari. Dogovoreno je da Gradska uprava Mostar upiti dopis prema Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH u kojem će iskazati spremnost da daju podršku raseljenim licima u cilju rješavanja njihovog stambenog pitanja.

Prisutni su podržali ove aktivnosti i na raspolaganju su za svaku vrstu pomoći u cilju što adekvatnije integracije povratnika u lokalnu zajednicu.