SASTANAK U BIHAĆU – 9. APRIL 2019. GODINE

U sklopu projekta “Bolja društveno-ekonomska integracija RHP povratnika u lokalnim zajednicama u BiH” koji je finansiran od strane Europske unije uz podršku Centra za regionalizam iz Novog Sada i Foruma građana Tuzle u okviru regionalne akcije “POMOĆ – Doprinos pristupu izbjeglicama i interno raseljenim licima i mogućnosti zapošljavanja (CARE) održan je sastanak u Bihaću.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Gradske uprave Bihać, Centra za socijalni rad Bihać, Crvenog križa/krsta Bihać, predstavnici UMDD Merhamet Bihać „Narodna kuhinja“te predstavnici Unije za održivi povratak i integracije u BiH (UZOPI u BiH).
Predstavnici UZOPI u BiH su ukratko prezentovali aktivnosti projekta i ulogu šire lokalne zajednice u istim. Nakon prezentacije projekta uslijedila je diskusija sa prijedlozima prisutnih:
Predstavnici Gradske uprave Bihać – povratnicima, pired stambenih uslova, obezbjediti adekvatnu i nfratsrukturu, jer postoji još povratničkih naselja koja nisu priključena n elektromrežu.
UMDD Merhamet Bihać – sada trenutno broji oko 300 korisnika gdje je veliki broj povratnika.

Zaključak
Svi relevantni akteri u lokalnoj zajednici se trebaju uključiti u pomoć pri integraciji povratnika.