Sastanak u Sanskom Mostu – 5. april 2019. godine

U sklopu projekta “Bolja društveno-ekonomska integracija RHP povratnika u lokalnim zajednicama u BiH” koji je finansiran od strane Europske unije uz podršku Centra za regionalizam iz Novog Sada i Foruma građana Tuzle u okviru regionalne akcije “POMOĆ – Doprinos pristupu izbjeglicama i interno raseljenim licima i mogućnosti zapošljavanja (CARE) održan je sastanak u Sanskom Mostu.
Sastanku su prisustvovali predstavnici općine Sanski Most, Centra za socijalni rad Sanski Most, Crvenog križa/krsta Sanski Most, predstavnici lokalnih NVO iz Sanskog Mosta: Centar za izgradnju mira, Udruženje žena “Izvor”, Udruženje Srba povratnika „011“, te predstavnici Unije za održivi povratak i integracije u BiH (UZOPI u BiH).
Predstavnici UZOPI u BiH su ukratko prezentovali aktivnosti projekta i ulogu šire lokalne zajednice u istim. Nakon prezentacije projekta uslijedila je diskusija sa prijedlozima prisutnih:
Udruženje Srba povratnika „011“ – za povratnike je, pored stambenih uslova, najbitnije obezbjediti i uraditi kvalitetnu infrastrukturu: putna, vodovodna i kanalizaciona mreža i elektrifikacija. Također, veoma bitan segment je ekonomska održivost, prvenstveno u poljoprivredi: stočarstvo, voćarstvo, povrtlarstvo.
Predstavnici općine Sansk Most – najbitnije je podržati stvarne povratnike, oni koji borave stalno u svojim povratničkim kućama. Dešavalo se da se ljudima izgrade stambene jedinice koje oni koriste povremeno.

Zaključak
Potencijalnim povratnicima omogućiti sveukupnu integraciju u sve društvene tokove u lokalnoj zajednici.