Završna manifestacija projekta “Bolja društveno-ekonomska integracija RHP povratnika u lokalnim zajednicama u BiH”

U Sarajevu je održana završna manifestacija projekta “Bolja društveno-ekonomska integracija RHP povratnika u lokalnim zajednicama u BiH”, kojeg je implementirala Unija za održivi povratak i integracije u BiH. Projekat je finansiran od strane Europske unije uz podršku Centra za regionalizam iz Novog Sada i Foruma građana Tuzle u okviru regionalnog projekta “POMOĆ – Doprinos pristupu izbjeglicama i interno raseljenim licima i mogućnosti zapošljavanja (CARE).

Aktivnosti projekta su provedene na području Srbije (Beograd i Novi Sad) i na području BiH u općinama/gradovima: Bosansko Grahovo, Glamoč, Sanski Most, Bihać, Drvar, Livno, Mostar i Bosanski Petrovac.

Na završnoj manifestaciji su prezentovani rezultati provedenih aktivnosti, sa fokusom na mapiranje potreba izbjeglica (79 porodica) koje žive u Srbiji, a koje su iskazale želju za povratkom u svoja prijeratna mjesta boravka u Bosni i Hercegovini.

Na završnoj manifestaciji prisustvovali su predstavnici: Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije Republike Srpske, Uprava za prognanike i izbjeglice Hercegovačko-neretvanskog kantona, Bosanski Petrovac, Glamoč, Mostar, Sanski Most, OSCE, Chatlic Relief Services, Udruženja za pomoć i razvoj HAJDE, Arbeiter Samriter Bund, Forum građana Tuzle.

Dogovoreno je da se resornim institucijama vlasti na državnom i entitetskom nivou, kao i međunarodnim organizacijama, dostavi sveukupna analiza potreba potencijalnih povratnika iz Srbije, a da se lokalnim vlastima dostave analize potreba koje su urađene za svaku općinu/grad pojedinačno.